Algemene voorwaarden

1. Inleiding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Call for Action U.A. (CfA) en Opdrachtgever, de daaruit voortvloeiende voorzieningen en de daarmee samenhangende werkzaamheden ongeacht of deze krachtens schriftelijke, mondelinge en/of elektronische overeenkomst geschieden tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. Definities

a. Algemene Voorwaarden: Deze algemene leveringsvoorwaarden van de coöperatie CfA U.A. (CfA), als omschreven in dit document.
b. Opdrachtgever: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die Producten en/of Diensten afneemt van CfA, danwel met wie CfA een Overeenkomst aangaat of is aangegaan.
c. Overeenkomst: Iedere Overeenkomst ter zake van de verkoop en/of levering van Producten of Diensten door CfA, waarop de Algemene Voorwaarden integraal van toepassing zijn.
d. Diensten: de aanneming van werk, ontwikkeling van concepten, advies, ontwikkeling en implementatie van programmatuur.
e. Producten: Alle goederen en diensten die het onderwerp zijn van een Overeenkomst.
f. Programmatuur: Computerprogrammatuur, waaronder beeldmateriaal, met bijbehorende documentatie en specificaties.
g. Associate: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die staat ingeschreven in het ledenregister van CfA en daarmee een deelneming heeft in de coöperatie CfA U.A.
h. Partner: Een aan CfA, middels een samenwerkingsovereenkomst, verbonden derde, die door CfA wordt ingehuurd voor, het uit naam van CfA, uitvoeren van Diensten voor de Opdrachtgever.
i. Bestuur: Associates van CfA die door de Algemene Ledenvergadering van CfA zijn aangewezen de coöperatie te besturen.
j. Werkdagen: Normale werktijden (9:00-17:00) en dagen (maandag t/m vrijdag) uitgezonderd nationale feestdagen.

3. Toepasselijkheid

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en Overeenkomsten waarbij CfA Producten en/of Diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze Producten of Diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
b. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen en maken geen deel uit van de Overeenkomst.
c. Inschakeling door CfA van derden laat de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden onverlet.

4. Overeenkomst

a. Een Overeenkomst komt slechts tot stand voor zover CfA een order van Opdrachtgever, schriftelijk aanvaardt middels orderbevestiging of door CfA uitvoering aan een order wordt gegeven.
b. Tenzij anders overeengekomen zijn mondelinge toezeggingen door en afspraken met Associates van CfA niet bindend dan nadat en voorzover zij schriftelijk zijn bevestigd door een van de leden van het Bestuur van CfA.
c. Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

5. Duur

a. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig verlenen van Diensten, wordt Overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke waarvan een duur van één jaar geldt.
b. De duur van de Overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij Opdrachtgever of CfA de Overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
c. Het recht van tussentijdse opzegging van de Overeenkomst door Opdrachtgever is uitgesloten, onverminderd het bepaalde in artikel 6.
d. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op werkzaamheden die op projectbasis worden verricht, duurt de Overeenkomst voort totdat de werkzaamheden zijn afgerond.

6. Ontbinding

a. Onverminderd alle andere rechten of vorderingen mogen CfA en Opdrachtgever de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, indien:
i. één der partijen in verzuim is met de nakoming van een verplichting uit hoofde van de Overeenkomst;
ii. de nakoming door één der partijen van een opeisbare verplichting uit hoofde van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk onmogelijk wordt;
iii. één der partijen in staat van faillissement wordt verklaard of aan hem, al dan niet voorlopig, surséance van betaling wordt verleend;
iv. één der partijen een beroep doet op overmacht als bedoeld in artikel 14 en de overmachtsperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vast staat dat deze langer dan drie maanden zal duren.
b. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 6a reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij CfA ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die CfA vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen CfA reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven, met inachtneming van het in de vorige volzin van de algemene leveringsvoorwaarden van CfA bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

7. Medewerking van Opdrachtgever

a. Voor iedere Overeenkomst is het noodzakelijk dat de Opdrachtgever zijn medewerking verleent aan het uitvoeren van de Overeenkomst, waartoe Opdrachtgever aan CfA steeds tijdig alle nuttige en noodzakelijke gegevens en inlichtingen zal verschaffen.
b. Indien is overeengekomen dat Opdrachtgever Programmatuur, materialen of gegevens op informatiedragers ter beschikking zal stellen, zullen deze voldoen aan de voor het uitvoeren van de werkzaamheden noodzakelijke specificaties.
c. Indien zich tussentijds wijzigingen dan wel nieuwe feiten mochten voordoen in eerder ter beschikking gestelde gegevens, informatie, wensen en/of eisen, zal CfA te allen tijde gerechtigd zijn, in overleg met Opdrachtgever, de overeenkomst aan deze nieuwe omstandigheden aan te passen dan wel te ontbinden of te beëindigen.
d. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van CfA staan of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn verplichtingen voldoet, heeft CfA het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft CfA het recht om extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven van CfA in rekening te brengen.

8. Uitvoering Diensten

a. CfA zal zich naar beste kunnen inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures.
b. Indien is overeengekomen dat de Diensten in fasen zullen worden verricht, is CfA gerechtigd de uitvoering van de Diensten die tot een volgende fase behoren uit te stellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
c. Slechts indien dit schriftelijk uitdrukkelijk is overeengekomen is CfA gehouden bij de uitvoering van de Diensten tijdige en verantwoord gegeven aanwijzingen van Opdrachtgever op te volgen. CfA is niet verplicht aanwijzingen op te volgen die de inhoud of omvang van de overeengekomen Diensten wijzigen of aanvullen; indien echter dergelijke aanwijzingen worden opgevolgd, zullen de desbetreffende werkzaamheden worden vergoed conform art 15.
d. Indien de Diensten door een bepaalde persoon (Associate of Partner) worden uitgevoerd, zal CfA steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met vergelijkbare en gelijkwaardige kwalificaties.
e. Alle Diensten zullen in de regel ononderbroken en op Werkdagen en onder normale arbeidsomstandigheden worden uitgevoerd.

9. Ontwikkeling van programmatuur

a. Partijen zullen schriftelijk specificeren welke Programmatuur ontwikkeld zal worden en op welke manier dit zal geschieden. CfA zal de ontwikkeling van Programmatuur met zorg uitvoeren op basis van door Opdrachtgever te verstrekken gegevens. Opdrachtgever dient in te staan voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
b. Indien is overeengekomen dat de ontwikkeling van Programmatuur in fasen zal plaatsvinden, kan CfA de aanvang van werkzaamheden die tot de volgende fase behoren uitstellen totdat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
c. Onverminderd het bepaalde in artikel 10 verkrijgt Opdrachtgever met betrekking tot geheel in zijn opdracht en te zijner behoeven ontwikkelde Programmatuur het niet-exclusieve recht tot onbeperkt gebruik van de Programmatuur in zijn eigen bedrijf. Partijen kunnen hiervan schriftelijk afwijken.
d. Slechts wanneer dit schriftelijk is overeengekomen wordt de broncode van deze Programmatuur aan Opdrachtgever ter beschikking gesteld en is Opdrachtgever gerechtigd in deze Programmatuur wijzigingen aan te brengen.

10. Gebruiksrecht Producten

a. CfA verleent Opdrachtgever het niet-exclusieve recht tot het overeengekomen gebruik van de Producten binnen Nederland. Is ter zake niets nader overeengekomen dat geldt het eerste gebruik als overeengekomen.
b. Het is Opdrachtgever verboden de Producten op welke wijze dan ook zelf en/of middels derden te wijzigen zonder daaraan voorafgaand de schriftelijke toestemming van CfA.
c. Het gebruiksrecht op de Producten is niet overdraagbaar aan derden (onder derden vallen tevens buitenlandse moeder- en/of dochtermaatschappijen) van Opdrachtgever.
d. Het gebruiksrecht gaat in nadat betaling van de op Opdrachtgever rustende verplichting is voldaan.

11. Aflevering/oplevering

a. CfA zal de te ontwikkelen Programmatuur aan Opdrachtgever conform de schriftelijke vastgelegde specificaties opleveren. De oplevering is voltooid nadat de Programmatuur ter beschikking van Opdrachtgever is gesteld of, indien zulks is overeengekomen, na installatie van de Programmatuur bij Opdrachtgever.
b. De Programmatuur wordt geacht te zijn aanvaard na oplevering. Indien een acceptatietest schriftelijk tussen partijen is overeengekomen, wordt de Programmatuur geacht te zijn aanvaard na acceptatie door Opdrachtgever, of 14 (veertien) dagen na oplevering, indien Opdrachtgever CfA niet schriftelijk over de gebreken heeft geïnformeerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 11.f, of na herstel van de gemelde gebreken.
c. Indien een Overeenkomst tussen partijen voorziet in een acceptatietest van de Programmatuur door Opdrachtgever, heeft Opdrachtgever het recht de Programmatuur gedurende 14 (veertien) dagen na levering respectievelijk installatie te testen, tenzij in die Overeenkomst een andere termijn wordt genoemd
d. Indien Opdrachtgever vóór het moment van acceptatie enig gebruik voor productieve of operationele doeleinden maakt, zal de Programmatuur als volledig geaccepteerd worden beschouwd vanaf aanvang van dat gebruik.
e. Indien bij het uitvoeren van de acceptatietest blijkt dat in de Programmatuur voorkomende fouten de voortgang van de acceptatietest belemmeren, zal Opdrachtgever CfA hierover schriftelijk en gedetailleerd informeren, in welk geval de testperiode van 14 (veertien) dagen onderbroken wordt totdat de Programmatuur in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.
f. Indien bij uitvoering van de acceptatietest blijkt dat de Programmatuur fouten vertoont, zal Opdrachtgever CfA onmiddellijk na afloop van de testperiode in een schriftelijk en gedetailleerd acceptatieverslag over de fouten informeren. CfA zal in dat geval de gemelde fouten binnen een redelijke termijn herstellen. De Programmatuur wordt door Opdrachtgever geacht te zijn geaccepteerd, indien deze in essentie conform de schriftelijk vastgelegde specificaties functioneert.

12. Geheimhouding, concurrentiebeding

a. CfA en Opdrachtgever verbinden zich over en weer tot geheimhouding van alle gegevens en informatie over elkaars organisatie, clienten, bestanden en Producten, waarvan partijen kennis nemen bij werkzaamheden ten behoeve van elkaar of ten behoeve van clienten van Opdrachtgever. Gegevens en informatie mogen slechts gebruikt worden ter uitvoering van de tussenpartijen gesloten overeenkomst.
b. Ter bescherming van CfA zullen Opdrachtgever en haar clienten gedurende en tot 24 (vierentwintig) maanden na het beëindigen of ontbinden van de overeenkomst geen directe dan wel indirecte zakelijke, arbeids- of andere gelijksoortige relaties aangaan met enig medewerker, Associate of Partner van CfA, behoudens schriftelijke toestemming van CfA.
c. Bij overtreding van hetgeen bepaald in dit artikel is de overtreder een direct opeisbare boete van € 10.000,- verschuldigd per gebeurtenis en tevens € 1.000,- per gebeurtenis voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van de andere partij om van de overtreder volledige schadevergoeding te vorderen en/of de Overeenkomst per direct te beëindigen.

13. Tekortkoming

a. Indien één der partijen toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van één of meer van zijn verplichting(en) uit een Overeenkomst ten aanzien waarvan geen fatale termijn geldt, zal de andere partij hem deswege in gebreke stellen, tenzij nakoming van de betreffende verplichtingen reeds blijvend onmogelijk is, in welk geval de nalatige partij onmiddellijk in gebreke is.
b. De ingebrekestelling zal schriftelijk geschieden waarbij aan de nalatige partij een redelijke termijn zal worden gegund om alsnog zijn verplichtingen na te komen. Deze termijn heeft het karakter van een fatale termijn.
c. De partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, is jegens de wederpartij aansprakelijk voor vergoeding van de door de wederpartij geleden schade.
d. De totale aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag van de voor de Overeenkomst bedongen prijs. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan 150.000,- Euro.
e. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
i. schade aan Producten, Programmatuur;
ii. schade aan andere eigendommen van de andere partij of derden;
iii. redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van directe schade, alsmede de kosten gemaakt ter vaststelling van de schade-oorzaak, de aansprakelijkheid en de directe schade.
f. Ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding ten gevolge van dood of letsel dan wel indien sprake is van opzet, grove schuld van CfA zal de totale aansprakelijkheid van CfA in geen geval meer bedragen dan 750.000,- Euro.
g. Aansprakelijkheid van CfA voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
h. De schade-lijdende partij is gehouden de schadevergoeding voor de andere partij zoveel mogelijk te beperken.
i. Voor de in artikel 14.d genoemde beperking van aansprakelijkheid geldt dat een reeks opeenvolgende gebeurtenissen die zijn terug te voeren op één schadeveroorzakende gebeurtenis, worden beschouwd als één gebeurtenis.

14. Overmacht

a. Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van toeleveranciers, Partners, Associates van CfA.
b. Van overmacht zal onder overlegging van de nodige bewijsstukken, onverwijld schriftelijk aan wederpartij mededeling worden gedaan.

15. Prijzen en betalingen

a. Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
b. Alle prijzen zijn gebaseerd op de omstandigheden ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.
c. Alle facturen zullen door Opdrachtgever worden betaald overeenkomstig de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van specifieke condities zal de Opdrachtgever de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum betalen. Betaling zal plaatsvinden zonder verrekening of opschorting uit welken hoofde dan ook, behoudens voor zover bij arbitrale of gerechtelijke uitspraak is vastgesteld dat Opdrachtgever een verrekenbare tegenvordering of een grond tot opschorting heeft.
d. Indien Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, zal Opdrachtgever na vervaldatum van de factuur, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag een rente van 1,5% per maand verschuldigd zijn.
e. Indien Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven in welk geval de Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijk en gerechtelijke incassokosten, advocatenkosten daaronder begrepen.
f. CfA heeft het recht haar werkzaamheden over overige verplichtingen op te schorten, totdat algehele betaling heeft plaatsgevonden, onverminderd de gehoudenheid van Opdrachtgever om aan zijn verplichtingen te voldoen.

16. Intellectueel-eigendomsrechten

a. Het auteursrecht alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle Producten, Programmatuur of andere materialen (zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes enz.) die door CfA aan Opdrachtgever worden geleverd of op welke wijze dan ook ter beschikking worden gesteld, berusten uitsluitend bij CfA of bij haar licentiegevers.
b. Opdrachtgever is ermee bekend dat de geleverde Programmatuur en andere materialen vertrouwelijke informatie en bedrijfsgeheimen van CfA bevatten en Opdrachtgever verbindt zich deze Programmatuur en materialen geheim te houden en niet aan enige derde bekend te maken of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld. Onder derden worden ook begrepen alle personen in de organisatie van Opdrachtgever die niet noodzakelijkerwijs de Producten, Programmatuur en/of andere materialen behoeven te gebruiken.
c. Het is Opdrachtgever niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen, of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit Producten, Programmatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding van de Programmatuur.
d. Opdrachtgever staat ervoor in dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan CfA van Producten, Programmatuur of materialen met het doel van gebruik of bewerking en Opdrachtgever zal CfA vrijwaren tegen elke actie welke is gebaseerd op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruik of bewerken inbreuk maakt op enig recht van derden.

17. Sociale premies/belastingen

a. CfA garandeert dat alle verplichtingen die voor CfA voortvloeien uit de Nederlandse belasting- en/of sociale verzekeringsregelgeving (en/of enige andere toepasselijk locale/internationale belasting- en sociale verzekeringsregelgeving) tijdig zullen worden nagekomen voor wat betreft die Associates en partners die de werkzaamheden hebben uitgevoerd dan wel uit zullen voeren namens CfA dan wel namens een derde ingehuurd door CfA in de nakoming van deze overeenkomst.
b. CfA vrijwaart Opdrachtgever voor elke aanspraak voortvloeiend uit de Nederlandse belasting- en/of sociale verzekeringsregelgeving (en/of enige andere toepasselijk lokale / internationale belasting- en sociale verzekeringsregelgeving) inclusief geheven boetes en rente die een sociale verzekeringsinstantie en/of de belastingdienst heeft of meent te hebben jegens CfA op grond van het niet betalen van belastingen en/of sociale verzekeringen zoals uiteengezet in artikel 17.a.

18. Toepasselijk Recht en Geschillenregeling

a. Op alle door CfA met Opdrachtgever gesloten overeenkomsten en bijbehorende voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
b. Geschillen tussen partijen, die niet in overleg kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, hieronder begrepen de President van de Rechtbank rechtdoende in Kort Geding, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

19. Slotbepalingen

a. Indien één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden en/of een Overeenkomst nog van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke nietig zijn of niet rechtsgeldig worden, in overleg treden teneinde een vervangende regeling te treffen, met dien verstande dat de strekking van Algemene Voorwaarden en de betreffende Overeenkomst behouden blijft.
b. Wanneer zich bij de uitvoering van een Overeenkomst omstandigheden voordoen waarin de Overeenkomst niet voorziet, zullen partijen in gezamenlijk overleg trachten een oplossing te vinden welke past in de geest van de Overeenkomst en naar redelijkheid en billijkheid aan de belangen van partijen zoveel mogelijk recht doet.
c. De Overeenkomst, inclusief de daarop van toepassing zijn Algemene Voorwaarden is een volledige weergave van alle rechten en verplichtingen van partijen en treedt in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen, uitlatingen en/of gedragingen van partijen.
d. CfA is te allen tijde bevoegd werkzaamheden uit te besteden aan derden, danwel leveringen te laten verrichten door derden.